W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

 


     Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.     Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Siemiatycze – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

 
     Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.


     W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.


     Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Siemiatycze, pokój nr 8, P. Mańkowski Mirosław, telefon. 85 655 28 60 w.43, w godzinach pracy Urzędu, oraz poniżej:

 

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN:   ikona word   ikona pdf

 

PROTOKÓŁ OSTATECZNEGO OSZACOWANIA SZKODY:  ikona word   ikona pdf

 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH I USTALENIE ODSZKODOWANIA:  

  ikona word   ikona pdf