Inwestycje

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Strona 6 z 6