Wieści Gminne

    Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siemiatyczach zbadała próbki wody pobrane z ujęcia w Czartajewie.

    Dzięki współpracy nawiązanej między Gminą Siemiatycze a Polskim Czerwonym Krzyżem, mieszkanka z naszej gminy otrzymała trzykołowy rower rehabilitacyjny.

    4 marca w świetlicy wiejskiej w Bacikach Dalszych rozegrany został turniej tenisa stołowego. Udział wzięło prawie 20 osób, nie tylko z terenu gminy Siemiatycze.

      Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na terenie Gminy Siemiatycze oraz w mieście Siemiatycze w marcu 2017 r. przeprowadzi następujące szkolenia dla rolników.

    Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Na terenie Gminy Siemiatycze znajduje się PUNKT POMOCY PRAWNEJ. Z porad prawników może skorzystać każdy, bezpłatnie.

 

Punkt ten mieści się w Siemiatyczach ul. Kościuszki 88 (budynek Gimnazjum Gminnego) i jest czynny w:
     - poniedziałki w godzinach  8.00 – 12.00,
     - wtorki w godz.  8.00 – 12.00,
     - środy w godz.  11.30 – 15.30,
     - czwartki w godz.  10.00 – 14.00,
     - piątki w godz. 8.00 – 12.00.

    
     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

     - poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

     - o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

     - o sposobie rozwiązania jej problemu prawnego,

     - udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w toczących się postępowaniach sądowo – administracyjnych,

     - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.     Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
     - podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
     -  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
     - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

     Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
     -  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie  wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia ,

     - która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

     - która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,

     - która posiada ważną legitymację weterana albo weterana poszkodowanego,

     - która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

      Na terenie powiatu siemiatyckiego punkt pomocy prawnej znajduje się też w Drohiczynie,przy ul. Kraszewskiego 13. Czynny jest w:
     - w poniedziałki w godz.  10.00 – 14.00,
     - wtorki w godz.  12.00 – 16.00,
     -  środy w godz.  10.00 – 14.00,
     - czwartki w godz.  8.00 – 12.00,
      - piątki w godz. 8.00 – 12.00.

 

pomoc prawna plakat 01

 

    Szkoła Podstawowa w Czartajewie organizuje dzień otwarty.

     25 i 26 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tołwinie uczestniczyli w XVI Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli" w Puławach. Występ okazał się bardzo udany.

      Adam Wakuluk, mieszkaniec gminy Siemiatycze, jest jednym z nominowanych w plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Siemiatycz.