Wieści Gminne

21 grudnia 2015 roku w Urzędzie Gminy Siemiatycze został rozstrzygnięty Konkurs Bożonarodzeniowy 2015.

Wpłynęło 66 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych gm. Siemiatycze. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonała oceny zgromadzonych prac i poddała je analizie artystycznej biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom umiejętności manualnych, estetykę zdobienia oraz różnorodność i pomysłowość zastosowanych materiałów. W wyniku czego wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach: na kartkę bożonarodzeniową oraz bombkę bożonarodzeniową.

Gmina Siemiatycze w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i wprowadza zmiany dotyczące formy i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) o g ł a s z a: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

3 listopada 2015 r.w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemiatyczach odbyła się VIII (w bieżącej kadencji) Sesja Rady Gminy Siemiatycze. W Sesji wzieli udział Radni oraz sołtysi Gminy.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Baciki Średnie, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, na wykonanie zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych terminie od 29 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.....