Od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. uczniowie i nauczyciele ze Szkół Podstawowych w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie biorą udział w projekcie pn. „Równe szanse dla wszystkich” (nr projektu RPO.03.01.02-20-0086/15).


    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja, PODDZIAŁANIA: 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

    W ramach projektu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie uczestniczyć będą w zajęciach rozwijających kreatywność, innowacyjność oraz pracę w grupie. Do dyspozycji uczniów pozostają następujące zajęcia:
    - czy umiem się uczyć – Innowacyjnie znaczy kompetencyjnie;
    - doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów kl. VI;
    - arteterapia - zajęcia rozwijające kreatywność, innowacyjność i pracę w grupie;
    - zajęcia recytatorsko - artystyczne dla klas IV-VI - zajęcia rozwijające kompetencje przekrojowe: przedsiębiorczość,             - kreatywność oraz kompetencje społeczno - emocjonalne;
    - moja przygoda z teatrem - zajęcia rozwijające kompetencje przekrojowe: innowacyjność, kreatywność oraz pracę zespołową.

    Mając na względzie rozwój kompetencji językowych oraz matematycznych, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i kompetencji poprzez udział w następujących zajęciach:
    - język angielski przez zabawę – kl. I-IV;
    - koło językowe dla klasy IV-V;
     - język angielski – kl. VII;
    - e - matematyka - zajęcia rozwijające  kl. IV-V; 
    - matematyka dla dzieci z trudnościami – kl. IV-V;
     - matematyka i przyroda – kl. VII.

    W ramach projektu, sale informatyczne we wszystkich Szkołach Podstawowych objętych projektem zostaną wyposażone w sprzęt TIK (m.in. przenośne komputery). Uczniowie w wyposażonej sali będą realizować następujące zajęcia:
    - KOMPUTER? TAK, ALE Z GŁOWĄ – zajęcia komputerowe dla kl. I-IV;
    - Z KOMPUTEREM NA TY – zajęcia komputerowe dla kl. IV-VI.

    Mając na względzie indywidualne potrzeby i podejście do uczniów w ramach projektu będzie możliwa realizacja zajęć:
    - logopedia dla ucznia młodszego – kl. I;
    - zajęcia rewalidacyjne dla uczniów słabowidzących;
    - zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

    Projektem są objęci również nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie. Nauczyciele będą mogli rozwijać swoje kompetencje poprzez zaplanowane dla nich działania, tj.:
    - szkolenia dla nauczycieli:
    a) Czy umiem się uczyć? – Innowacyjnie znaczy kompetencyjnie;
    b) Jak pracować z uczniem zdolnym;
    c) Jak pracować z uczniem słabowidzącym;
    d) Agresja wśród dzieci i młodzieży;
    e) Warsztaty socjoterapeutyczne pn. Uczeń młodszy w szkole.

 

    W ramach organizowanych szkoleń nauczyciele będą mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji oraz zdobywania umiejętności i kwalifikacji z zakresu indywidualnego podejścia do ucznia.

    Realizacja zajęć projektowych będzie możliwa dzięki pomocom dydaktycznym i zestawom edukacyjnym. zakupionym w ramach projektu.

    Wszystkie zajęcia mają na celu rozwijanie u uczniów kreatywnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności manualnych, oswojenie z naukami ścisłymi, samodzielne rozwiązywanie problemów, obycie w pracy zespołowej oraz rozwijanie umiejętności. Uczniowie realizując zajęcia projektowe będą uczestniczyć również w wycieczkach edukacyjnych i konkursach z nagrodami.

Grupa docelowa:
    Grupę docelową w latach 2016/2017 i 2017/2018 stanowić będzie łącznie 274 uczniów i 18 nauczycieli, w tym: ze Szkoły Podstawowej w Czartajewie - 154 uczniów i 7 nauczycieli, ze Szkoły Podstawowej w Szerszeniach - 58 uczniów i 5 nauczycieli, ze Szkoły Podstawowej w Tołwinie - 62 uczniów i 6 nauczycieli.

Rekrutacja:
    Rekrutacja uczniów odbyła się we wrześniu 2017 r. Rekrutację przeprowadzono na etapie diagnozy. Grupę docelową stanowić będzie 100% uczniów Szkoły Podstawowej w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie. W przypadku większej liczby uczniów w klasie I zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa.

Kryteria formalne:
    Uczeń lub nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie (weryfikacja: listy uczniów potwierdzone przez Dyrekcję szkolną).

Kryteria pierwszeństwa:
    - uczeń z diagnozą do terapii logopedycznej +20 pkt, (weryfikacja: wgląd do dokumentów);
    - uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych + 10 pkt, (weryfikacja: wgląd do opinii psychologa, nauczyciela, rodzica);
    - uczeń z rodziny o niskich dochodach na 1 osobę + 8 pkt, (wgląd do dokumentów, zaświadczeń);
    - nauczyciel przedmiotów matematycznych i przyrodniczych + 20 pkt;
    - nauczyciel przedmiotów rewalidacyjnych w klasie I-III + 10 pkt;
Kryteria pierwszeństwa sumują się.

Okres realizacji: od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 664 009,05 zł.