Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze.

 

    Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 944 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

  • § 1.

Zarządzam wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze w okresie od 01 lutego

2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku.

  • § 2.

Harmonogram zebrań wiejskich stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • § 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretrz Gminy.

  • § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

   
                                                                     Wójt Edward Krasowski

 

 

 

ZARZĄDZENIE

 

HARMONOGRAM (Anusin - Cecele)

HARMONOGRAM (Skiwy Duże - Ossolin)