Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem projektu Fundacją Pro Anima zaprasza do udziału w Projekcie „Ku lepszej przyszłości".

 

 

ku lepszej 2091 loga

 

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

   Cel główny projektu - wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób (4K, 6M) zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze w województwie Podlaskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych w okresie do końca II 2020 r.

   Grupa docelowa - 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze LGD Tygiel Doliny Bugu tj. Gmina wiejska Siemiatycze w województwie podlaskim, a także osoby bierne zawodowo bądź nieposzukujące pracy.

   Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 29.02.2020 r.

   Ogólna wartość projektu wynosi 108 814,20 zł, z czego 103 373,49 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

   Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje: poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe (3 miesiące).

    Do udziału w projekcie zapraszamy osoby uczące się oraz zamieszkujące na terenie Gminy Wiejskiej Siemiatycze w województwie podlaskim tj. osoby: w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub spełniające warunki do korzystania z pomocy społecznej,Korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020.

    Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Ku lepszej przyszłości”. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w okresie od 1.02.2019 r. do 30.11.2019 r.

   Aplikowanie do projektu możliwe jest poprzez następujące formy: osobiście w Biurze projektu, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem telefonu: 85 730 54 35, faxem pod numer: 85 655 2053.

   Rekrutacja ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem – jest skierowana wyłącznie do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno-promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji.

  Kryteria formalne: zamieszkanie na terenie realizacji projektu – Gmina Siemiatycze (wiejska), osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby bierne zawodowo bądź nie poszukujące pracy.

    Kryteria pierwszeństwa: korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) + 15 pkt, osoby długotrwale bezrobotne +10 pkt., osoby dotknięte więcej niż jednym czynnikiem określonym w art.7 ustawy o pomocy społecznej +10 pkt., mężczyźni + 5 pkt.

Więcej informacji w Biurze projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 88 Tel. 85 730 54 35 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

"KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO OBJĘCIA POMOCĄ SPOŁECZNĄ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE