Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .)  o g ł a s z a : Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Dalsze , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze.

1/  Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geodezyjnym 112 o pow. 0,2500 ha posiadająca KW BI3P/00030713/6 położona w obrębie wsi Baciki Dalsze.

Wieś Baciki Dalsze, w obrębie której znajduje się przedmiotowa działka położona jest w odległości około 5 km od m. Siemiatycze w kierunku północnym, z dojazdem drogami asfaltowymi.

Omawiana działka położona jest w końcowej części zabudowy zagrodowej wsi Baciki Dalsze z dojazdem drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną i wodociągową.

 Ma regularną konfigurację w kształcie prostokąta, który szerokością wynoszącą ok. 38 m graniczy z wymienioną drogą dojazdową, a od strony zaplecza z działką zabudowy zagrodowej, na której istniejąca stodoła przylega ścianą szczytową do działki, jest wolna (niezabudowana), porośnięta trawą. Od strony północnej   graniczy z gruntami rolnymi, a po drugiej stronie drogi  dojazdowej jest zabudowa siedliskowa wsi Romanówka.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze przedmiotowa działka  leży w granicach kompleksu MR – tereny o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę zagrodową.

2/ Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) upłynął.

3/ Cena wywoławcza   działki    wynosi  24 775,00 zł,  wadium -   2 477,50,00 zł

4/ Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 5/  Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

6/ Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r.  o godz. 10ºº  -  w Urzędzie Gminy  Siemiatycze,    przy  ul. Tadeusza Kościuszki 35 ( pok. Nr 7 na parterze).

7/ Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną  w punkcie  3,    które należy wnieść w pieniądzu do dnia 10 kwietnia 2019 r. włącznie - przelewem na konto  Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się  wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

8/ O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9/ Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu  4 września 2018 r., drugi przeprowadzono w dniu 7 listopada 2018 r. , trzeci przetarg przeprowadzono w dniu 11 stycznia 2019 r. -  przetarg pierwszy, drugi i trzeci  zakończył się wynikiem negatywnym.

                                   

   Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .
  2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
  3. Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
  4. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
  5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
  6. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
  7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.
  8. Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr 85 655 28 60 w 42.                                                                                             

         Wójt Edward Krasowski

 

 PRZETARG (pdf, 105 kb)