Regulamin używania Loga Gminy Siemiatycze

 

§ 1
Logo może być używane wyłącznie przez organy gminy i jednostki organizacyjne oraz jednostki
pomocnicze Gminy.
2. Logo może być używane tylko zgodnie ze wzorem graficznym określonym załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały nr XXV/150/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 lipca 2010 r.
3. Używanie loga nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem i porządkiem publicznym oraz nie naruszać dobre imię Gminy.
4. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

 

§ 2
Logo może być umieszczane w szczególności:
1) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 1 ust.1 i w pomieszczeniach urzędowych,
2) z okazji publicznych uroczystości gminnych i lokalnych w miejscu ich odbywania,
3) na pismach i dokumentach urzędowych,
4) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych
5) na oficjalnych stronach interentowych Gminy,
6) na wizytówkach i indyfikatorach,
7) na służbowych samochodach,
8) na materiałach promujących Gminę.

 

§ 3
Logo pełni funkcję promocyjną Gminy i umieszczane będzie na materiałach promujących i kreujących wizerunek Gminy.

 

§ 4
1. Używanie bądź rozpowszechnienie logo przez inne podmioty niż określone w § 1 ust.1 wymaga zgody Wójta Gminy w formie decyzji określającej warunki i czasookres używania logo.
2. Warunkiem uzyskania powyższej zgody jest złożenie wniosku wraz z opisem sposobu używania logo oraz projektem graficznym umieszczenia wizerunku logo
3. Zgoda na używanie logo może być w każdym czasie cofnięta w przypadku naruszenia przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.
4. Urząd Gminy prowadzi rejestr podmiotów używających logo.

 

 

logo www small

 

 

UCHWAŁA RADY GMINY SIEMIATYCZE Z DN. 09.07.2010 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA LOGA GMINY