Trwałość projektu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze”

Dodane przez admin - pon., 08/01/2024 - 08:58

Kategoria

Z dniem 31 grudnia 2023 roku zakończono realizację projektu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” nr RPPD.07.02.01-20-0089/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój Usług Społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój Usług Społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres trwałości projektu wynosi 2 lata od zakończenia jego realizacji to jest do 31 grudnia 2025 roku. Gmina Siemiatycze z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach będą w dalszym ciągu realizować usługi opiekuńcze świadczone w Klubie Seniora w Wiercieniu Dużym poprzez organizację różnorodnych form aktywności seniorów o zbliżonym zakresie i jakości do usług świadczonych w projekcie. Co najmniej do 31 grudnia 2025 roku planuje się utrzymanie instytucjonalnej gotowości do świadczenia usług opiekuńczych w ramach utworzonych 20 miejsc.

 

log

 

 

 

 

 

se

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: