Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach Ossolina i Wólki Nadbużnej

Dodane przez admin - wt., 26/07/2022 - 12:28

Kategoria

ZARZĄDZENIE NR 204/2022

WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Siemiatycze, położonych w obrębach wsi Ossolin, Wólka Nadbużna.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w związku z § 2 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Siemiatycze Nr VI/42/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2912) zarządzam co następuje:

            §1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Siemiatycze, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w obrębach wsi Ossolin, Wólka Nadbużna.

            §2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

            §3. Wykaz, o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemiatycze.

            §4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

            §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

            §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

                                                                                                          Edward Krasowski

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 204/2022

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 26 lipca 2022r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1899),
podaje się do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym na terenie Gminy Siemiatycze, obręby Ossolin, Wólka Nadbużna.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie i opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

Sposób i termin zapłaty należności

Rodzaj zbycia

Termin złożenia wniosku przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo lub roszczenie o nabycie nieruchomości

Numer działki, obręb

Numer księgi wieczystej

nr geodezyjny: 89/4

obręb: Ossolin

BI3P/00030805/8

5300 m2

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok 83,7 x 61,3 x 84,3 x 65,1 m zlokalizowana w Ossolinie - wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy graniczy z działką rolno-leśną, od wschodu z działką, na której zasadzony został młodnik sosnowy, od południa z drogą gminną nr 208 o nawierzchni gruntowej i od zachodu z działką rolno-leśną.

Działka porośnięta jest samosiewem sosny, brzozy, akacji, topoli, wierzby oraz kilkoma karłowatymi drzewami owocowymi, widoczny jest zarośnięty fundament po budynku mieszkalnym. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostę Siemiatyckiego nieruchomość jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu obrębu Ossolin na lata 2017 – 2026 o powierzchni 0,13 ha, ale nie posiada rejestru ani opisu taksacyjnego.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, RL – tereny lasów oraz na terenach dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych.

155 929,00 zł (+VAT stawka 23%)

Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg ustny nieograniczony.

6 tygodni od dnia ogłoszenia

nr geodezyjny: 88/4

obręb: Ossolin

BI3P/00030805/8

3300 m2

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach ok 65,8 x 43,3 x 76,7 x 54,7 m zlokalizowana w Ossolinie - wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i zachodu graniczy z działkami rolno-leśnymi, a od południa z drogą gminną nr 208 o nawierzchni gruntowej.

Działka porośnięta jest samosiewem sosny, brzozy, akacji, topoli, wierzby oraz kilkoma karłowatymi drzewami owocowymi, widoczny jest zarośnięty fundament po budynku mieszkalnym. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostę Siemiatyckiego nieruchomość nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu obrębu Ossolin.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz na terenach dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych.

85 536,00 zł (+VAT stawka 23%)

Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg ustny nieograniczony.

6 tygodni od dnia ogłoszenia

nr geodezyjny: 87/4

obręb: Ossolin

BI3P/00030805/8

4600 m2

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach ok 73,1 x 58,4 x 76,9 x 68,9 m zlokalizowana w Ossolinie - wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i zachodu graniczy z działkami rolno-leśnymi, a od południa z drogą gminną nr 208 o nawierzchni gruntowej.

Działka porośnięta jest samosiewem sosny, brzozy, akacji, topoli, wierzby oraz kilkoma karłowatymi drzewami owocowymi, widoczny jest zarośnięty fundament po budynku mieszkalnym. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Starostę Siemiatyckiego nieruchomość nie jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu obrębu Ossolin.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego określonym jako tereny dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno-leśnych.

17 118,00 zł (+VAT stawka 23%)

Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg ustny nieograniczony.

6 tygodni od dnia ogłoszenia

nr geodezyjny: 456/29

obręb: Wólka Nadbużna

BI3P/00007632/4

492 m2

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków ok. 16,70 x 29,46 m, zlokalizowana w Wólce Nadbużnej – wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i południa graniczy z niezabudowanymi działkami o takim samym przeznaczeniu, natomiast od strony zachodniej z drogą dojazdową o nawierzchni gruntowej. W odległości ok. 290 m przepływa rzeka Bug.

Działka jest porośnięta lasem sosnowym, zlokalizowana na obszarze Natura 2000 oraz obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Nieruchomość znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, w niedużej odległości od sklepu z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UT/ML – tereny zabudowy turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej.

34 932,00 zł (+VAT stawka 23%)

Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg ustny nieograniczony.

6 tygodni od dnia ogłoszenia

nr geodezyjny: 456/30

obręb: Wólka Nadbużna

BI3P/00007632/4

492 m2

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków ok. 16,70 x 29,46 m, zlokalizowana w Wólce Nadbużnej – wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od północy, wschodu i południa graniczy z niezabudowanymi działkami o takim samym przeznaczeniu, natomiast od strony zachodniej z drogą dojazdową o nawierzchni gruntowej. W odległości ok. 290 m przepływa rzeka Bug.

Działka jest porośnięta lasem sosnowym, zlokalizowana na obszarze Natura 2000 oraz obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Nieruchomość znajduje się na terenie szczególnego zagrożenia powodzią, w niedużej odległości od sklepu z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły.

Przedmiotowa działka leży na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UT/ML – tereny zabudowy turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej.

34 932,00 zł (+VAT stawka 23%)

Najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg ustny nieograniczony.

6 tygodni od dnia ogłoszenia

 

 

ZARZĄDZENIE 204/2002 (pdf, 231 kb)

 

 

 

 

Strony w dziale: