Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń

Dodane przez admin - śr., 31/08/2022 - 08:45

Kategoria

 

ZARZĄDZENIE NR 216/2022

WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przeznaczenia do najmu na okres dwóch lat pomieszczeń w budynku usytuowanym w m. Siemiatycze, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 88.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

            §1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Siemiatycze przeznaczonej do najmu na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym.

            §2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

            §3. Wykaz, o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemiatycze.

            §4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

            §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

            §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

                                                                                                          Edward Krasowski

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: