Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie sprzedaży nieruchomości w Turnie Małej

Dodane przez admin - pon., 05/09/2022 - 09:31

Kategoria

Zarządzenie nr 224/2022 Wójta Gminy Siemiatycze z dn. 1 września 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze, położonej w obrębie wsi Turna Mała.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w związku z § 2 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Siemiatycze Nr VI/42/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2912) zarządzam co następuje:

            §1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, będącej własnością Gminy Siemiatycze przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie wsi Turna Mała.

            §2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

            §3. Wykaz, o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemiatycze.

            §4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

            §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

            §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

                                                                                                          Edward Krasowski

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (doc, 15 kb)

ZARZĄDZENIE (pdf, 598kb)

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: