Zarządzenie Wójta Gminy Siemiatycze w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości w obrębie Bacik Średnich

Dodane przez admin - czw., 29/09/2022 - 10:40

Kategoria

Zarządzenie nr 236/2022 Wójta Gminy Siemiatycze z dn. 27.09.2022 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat nieruchomości położonej w obrębie wsi Baciki Średnie, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

            §1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Siemiatycze przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

            §2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

            §3. Wykaz, o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemiatycze.

            §4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

            §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.

            §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt Edward Krasowski

                                                                                                     

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE NR 236/2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: