Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna

Dodane przez admin - czw., 25/05/2023 - 08:52

Kategoria

 Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) ogłasza:

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomości położone w obrębie wsi Wólka Nadbużna oznaczone numerami geodezyjnymi: 602 o powierzchni 362 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00007632/4,
603 o powierzchni 394 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00007632/4.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, zlokalizowane w Wólce Nadbużnej – wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomości mają kształt zbliżony do prostokąta. Graniczą z niezabudowanymi działkami o takim samym przeznaczeniu oraz drogą wewnętrzną. W odległości ok. 550-580 m przepływa rzeka Bug.

Działki zlokalizowane są na obszarze Natura 2000 oraz obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”.

Przedmiotowe działki leżą na terenie określonym w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem UT/ML 12.2 – tereny zabudowy turystyki i zabudowy rekreacji indywidualnej.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) upłynął.

3. Ceny wywoławcze działek wynoszą:

- Cena wywoławcza działki nr 602 wynosi 25 340,00 zł, wadium – 2 534,00 zł.

- Cena wywoławcza działki nr 603 wynosi 27 580,00 zł, wadium – 2 758,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwoty wymienione w punkcie 3, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 25 czerwca włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetargi odbędą się w dniu 28 czerwca 2023 r.

- o godz. 900 – działka nr 602

- o godz. 1000 – działka nr 603

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni
od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

                                              

                                                                                                          Wójt E. Krasowski

                                                                                  

 Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność Gminy Siemiatycze (pdf, 255 kb)

Strony w dziale:

Strony w dziale: