„Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” - trwa nabór uczestników!

Dodane przez admin - czw., 26/05/2022 - 11:34

Kategoria

Gmina Siemiatycze przypomina o trwającym ogłasza nabór do Klubu Seniora w Wiercieniu Dużym, organizowanego w ramach projektu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

senior

 

-

Realizatorem projektu jest: Gmina Siemiatycze.

Celem projektu jest:  zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla 20 osób
(14 Kobiet i 6 Mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
poprzez utworzenie dziennej krótkookresowej formy usług opiekuńczych w postaci
Klubu Seniora w miejscowości Wiercień Duży w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

Klub Seniora w Wiercieniu Dużym będzie prowadził bieżącą działalność na rzecz seniorów – zakwalifikowanych do uczestnictwa  w Projekcie:  w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji, dostępnym:
w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Siemiatycze oraz na stronie www. Gminy Siemiatycze.

Rekrutacja  prowadzona będzie w oparciu o składane przez kandydatów do udziału
w  projekcie dokumenty
, których druki dostępne są w Urzędzie Gminy Siemiatycze, stronie www. Gminy Siemiatycze oraz mogą być dostarczane bezpośrednio do mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy i /lub GOPS.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  • Osoby - KOBIETY powyżej 60 roku życia i MĘŻCZYŹNI powyżej 65 roku życia

  • potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niepełnosprawne, niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  

  • mieszkańcy wsi:  Kłopoty – Bańki;   Kłopoty – Bujny;   Kłopoty – Patry;  
    Kłopoty – Stanisławy; Moczydły,   Zalesie, Lachówka,   Krasewice- Jagiełki,    Krasewice Stare, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki                                             

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

  • zajęcia: manualne, ruchowe,  kulinarne
  • usługi rehabilitacyjne,
  • grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami

Informacje o PROJEKCIE:

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-31.12.2023 r.
Wartość projektu: 851 760,36 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 805 680,36 zł.
Realizator projektu: Gmina Siemiatycze,  ul. Kościuszki 88  17-300 Siemiatycze.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami
do Regulaminu.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia:

  •  wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty te będą dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.gminasiemiatycze.pl  po zakończeniu naboru.

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje KOORDYNATOR (sekretariat urzędu gminy).

Termin składania formularzy zgłoszeniowych - do 31.05.2022r., do godz. 14.00.

Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) –  od 01.07.2022r. do  10.07.2022r.  

 

Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze”.

 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

 

 

 


Source URL: https://gminasiemiatycze.pl/aktualnosc/komunikaty/961-poprawa-warunkow-zycia-seniorow-gminy-siemiatycze-trwa-nabor-uczestnikow