Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Boratyniec Ruski

Dodane przez admin - wt., 31/05/2022 - 21:40

Kategoria

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza:

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Boratyniec Ruski, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

 

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Boratyniec Ruski oznaczona numerem geodezyjnym 254 o powierzchni 3100 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00030712/9.

Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do trapezu (o wymiarach boków ok: 64,1x80,5x19,5x79,2 m) zlokalizowana w Boratyńcu Ruskim – wsi w Polsce położonej w woj. podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze. Nieruchomość od północy graniczy z drogą gminną o nawierzchni gruntowej, od wschodu z drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej, od południa i zachodu z drogą wojewódzką nr 640. Na terenie działki znajduje się transformator posadowiony na dwóch słupach.

Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze leży na terenie oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz 1899) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 202 492,00 zł, wadium – 20 249,20 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które wpłacić w pieniądzu do dnia 28 czerwca włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

 

 

PRZETARG (pdf, 390 kb)

 

 

 

Strony w dziale: