"Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze" - rekruracja uuzpełniająca!

Dodane przez admin - śr., 01/06/2022 - 14:40

Kategoria

 

 

senior

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA UCZESTNIKÓW

do projektu pn.  „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze

Gmina Siemiatycze ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Realizatorem projektu jest: Gmina Siemiatycze.

Celem projektu jest:  zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla 20 osób
(14 Kobiet i 6 Mężczyzn) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
poprzez utworzenie dziennej krótkookresowej formy usług opiekuńczych w postaci
Klubu Seniora w miejscowości Wiercień Duży w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.

Klub Seniora w Wiercieniu Dużym będzie prowadził bieżącą działalność na rzecz seniorów – zakwalifikowanych do uczestnictwa  w Projekcie:  w okresie od 01.07.2022r. do 31.12.2023r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji zostały podane w Regulaminie Rekrutacji, dostępnym:
w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Siemiatycze oraz na stronie www. Gminy Siemiatycze.

Rekrutacja  prowadzona będzie w oparciu o składane przez kandydatów do udziału
w  projekcie dokumenty, których druki dostępne są w Urzędzie Gminy Siemiatycze, stronie www. Gminy Siemiatycze oraz mogą być dostarczane bezpośrednio do mieszkańców przez pracowników Urzędu Gminy i /lub GOPS.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  • Osoby - KOBIETY powyżej 60 roku życia i MĘŻCZYŹNI powyżej 65 roku życia: 

  • potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niepełnosprawne, niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

  

  • mieszkańcy wsi:  Kłopoty – Bańki;   Kłopoty – Bujny;   Kłopoty – Patry;  
    Kłopoty – Stanisławy; Moczydły,   Zalesie, Lachówka,   Krasewice- Jagiełki,    Krasewice Stare, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wyromiejki                                             

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

  • zajęcia: manualne, ruchowe,  kulinarne
  • usługi rehabilitacyjne,
  • grupowe i indywidualne spotkania ze specjalistami

Informacje o PROJEKCIE:

Okres realizacji projektu: 01.01.2022-31.12.2023 r.
Wartość projektu: 851 760,36 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 805 680,36 zł.
Realizator projektu: Gmina Siemiatycze,  ul. Kościuszki 88  17-300 Siemiatycze.
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz załącznikami
do Regulaminu.

Z chwilą zakwalifikowania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia:

  •  wypełnionej deklaracji uczestnictwa w projekcie
  • oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty te będą dostępne w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.gminasiemiatycze.pl  po zakończeniu naboru.

Dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje KOORDYNATOR (sekretariat Urzędu Gminy).

Termin składania formularzy zgłoszeniowych - do  10.06.2022r. do godz. 14.00.

II rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc) –  od 13.06.2022r. do  17.06.2022r. 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

 

 

Strony w dziale: