Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała

Dodane przez admin - pt., 10/06/2022 - 19:07

Kategoria

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) ogłasza:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

1. Nieruchomość położona w obrębie wsi Turna Mała oznaczona numerem geodezyjnym 113 o powierzchni 2400 m2 – Księga Wieczysta nr BI3P/00030998/7.

            Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków ok. 61,10 x 39,20 m, położona w miejscowości Turna Mała – wsi w Polsce położonej w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, gminie Siemiatycze.

Nieruchomość od strony północnej graniczy z działką leśną i drogą dojazdową o nawierzchni gruntowej, od strony wschodniej, południowej i zachodniej z działkami leśnymi, teren w całości porośnięty lasem (samosiew w różnym wieku). W odległości ok. 550 m od strony południowej przepływa rzeka Bug.

W odległości ok. 37 m przebiega sieć wodociągowa, a w odległości ok. 80 m linia energetyczna. Odległość od drogi krajowej Białystok – Lublin wynosi ok. 550 m, odległość od najbliższych zabudowań ok. 33 m.

            Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze leży na terenie oznaczonym symbolem MR – tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz 1899) upłynął.

3. Cena wywoławcza przedmiotowej działki wynosi 79 512,00 zł, wadium – 7 951,20 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu na poszczególne działki zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, co stanowi kwotę wymienioną w punkcie 3, które wpłacić w pieniądzu do dnia 4 lipca włącznie – przelewem na konto nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze (za datę wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

5. Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze przy ul. Tadeusza Kościuszki 88, piętro I.

6. O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Informacje dodatkowe dotyczące zbywania nieruchomości.

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

2) Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3) Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od umowy zawarcia sprzedaży i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5) Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6) Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 655 28 60 wew. 17.

                                              

 

PRZETARG - TURNA MAŁA (pdf, 408 kb)

 

 

 

Strony w dziale: