Inwestycje

Zostało zrealizowane w 2013r. ze środków własnych Gminy Siemiatycze. Opis zadań do realizacji w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przebudowa drogi gminnej Nr 109496B, nadzór inwestorski.

Projekt zrealizowany w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Projekt "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca

Tytuł projektu: „Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin” Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0.460 km zlokalizowanej na działce o nr geod. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Projekt „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Projekt został zrealizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.