Inwestycje

Projekt "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca

Tytuł projektu: „Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin” Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0.460 km zlokalizowanej na działce o nr geod. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym.

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Projekt „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Projekt został zrealizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Tytuł projektu: Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109495B, 109512B. Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011