Inwestycje

Tytuł projektu: Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew. Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Strona 7 z 7