Inwestycje

Projekt „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Projekt został zrealizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013

Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Siemiatycze – Stacja Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Tytuł projektu: Dobre drogi szansą rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej na terenie Gminy Siemiatycze przebudowa dróg gminnych: Nr 109480B, 109507B, 109481B, 109473B, 109509B, 109494B, 109495B, 109512B. Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Tytuł projektu: Spójność sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych: Romanówka – Wiercień Duży, Wiercień Duży – Wyromiejki - Czartajew. Projekt został zrealizowany w ramach: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Strona 7 z 7