W dniu 30 czerwca 2014 roku została podpisana między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Gminą Siemiatycze umowa o dofinansowanie projektu : „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

bekla kapital ludzki

W dniu 30 czerwca 2014 roku została podpisana między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Gminą Siemiatycze umowa o dofinansowanie projektu : „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Okres realizacji projektu od 01.07.2014r. do 31.12.2014r.

Kwota dofinansowania 348 929, 00 zł. W ramach projektu planuje się utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czartajewie i zakup wyposażenia placów zabaw przy szkołach w Czartajewie, Szerszeniach i Tołwinie. Oddziały przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych zostaną między innymi wyposażone w meble, wyposażenie wypoczynkowe, artykuły plastyczne, wyposażenie do utrzymania czystości, zabawki i pomoce dydaktyczne, sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki.