Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu

unia1

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne

Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

Projekt pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu" przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Misto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:

 • Budowa infrastruktury światłowodowej.
 • Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.
 • Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
 • Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 39 466 401,32 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów. Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.

 

Źródła finansowania:

Dofinansowanie EFRR i budżet państwa - 33 546 441,12 PLN

Wkład własny z budżetów gmin - 5 919 960,20 PLN

 

Okres realizacji:

 • prace przygotowawcze: I kw. 2010-II kw. 2013
 • prace inwestycyjne: III kw. 2013-IV kw. 2014
 • zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015

 

Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem

 

Cele bezpośrednie:

 • Stworzenie warunków dostępu do Internetu szerokopasmowego poprzez budowę szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej.
 • Poprawa warunków dostępu do Internetu poprzez utworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu (bezpłatne korzystanie).
 • Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych poprzez włączenie w globalną sieć.
 • Aktywizacja zawodowa (ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy).
 • Podniesienie poziomu edukacji.

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 437 km

Ilość uruchomionych PIAP – 387 szt.

Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP – 387 szt.

Liczba wybudowanych aktywnych punktów dystrybucyjnych – 100 szt.

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

Liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu- 35 szt.

Liczba jednostek publicznych które uzyskały możliwość dostępu do Internetu – 13 szt.

Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) - 3 750 osób

 

Przedstawiony wariant realizacji Projektu jest wynikiem wielomiesięcznych prac eksperckich, których uwieńczeniem było opracowanie Studium Wykonalności Projektu. Wybrany wariant Projektu niesie ze sobą konieczność uzyskania decyzji Komisji Europejskiej, w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999.

ropo

 

Mapa