Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze

Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Projekt pt: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeostwa szansą na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze” Przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna 0,5824 ha nieczynnego od 31.12.2009 r. składowiska odpadów komunalnych w Kułygach oraz przeprowadzenie szkoleo/seminariów dotyczących gospodarki odpadami.

 

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie następujących działało:

 • formowanie korony składowiska odpadów;
 • ukształtowanie wierzchowiny składowiska;
 • ukształtowanie skarp;
 • budowa okrywy rekultywacyjnej – rekultywacja biologiczna;
 • budowa komina wentylacyjnego,
 • uporządkowanie terenu składowiska;
 • przeprowadzanie szkoleo/seminariów dotyczących gospodarki odpadami.

Rekultywacja składowiska jak i przeprowadzenie szkoleo/seminariów przyczyni się do ochrony walorów krajobrazowych gminy jak i poprawy stanu higieniczno – estetycznego regionu. Wraz ze wzrostem potencjału przyrodniczego zwiększy się atrakcyjnośd gospodarcza, inwestycyjna, turystyczna obszaru rekultywowanego jak i całej gminy. Inwestycja przyczyni się do zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego oraz poprawy wizerunku gminy jako rozwojowej i przyjaznej środowisku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące produkty:

 • Liczba zrekultywowanych składowisk– 1 szt.
 • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 0 szt.
Bezpośrednim efektem projektu będzie (wskaźniki rezultatu):
 • Liczba nowoutworzonych lub zrekultywowanych wysypisk śmieci w ramach realizacji programu – 1 szt.
 • Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektu – 0,5824 ha
 • Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: Kobiety Mężczyźni – 0 szt.
Beneficjentem projektu jest Gmina Siemiatycze
Beneficjenci pośredni projektu – grupa docelowa:
 • Mieszkaocy Gminy Siemiatycze,
 • Turyści.

Całkowita wartośd projektu wynosi 188 211,55 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 176 725,82 PLN których źródłem finansowania są:

 • Płatności z budżetu środków europejskich w kwocie; 150 216,94 PLN co stanowi (84,9999960391%) wydatków kwalifikowalnych.
 • Wkład własny Beneficjenta w kwocie; 26 508,88 PLN co stanowi (15,0000039609%) wydatków kwalifikowalnych.

Inwestycja realizowana będzie od III kw. 2010 r. do II kw. 2013 r. zgodnie z harmonogramem

 

Galeria

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach

 

Mapa