Projekt „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego

logo

Projekt „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Projekt pt: „Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego" polega na zakupie 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby trzech gmin wchodzących w skład porozumienia: Gminy Drohiczyn, Gminy Siemiatycze, Gminy Mielnik. Samochody zakupywane w ramach inwestycji będą służyły do likwidacji skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na obszarze wymienionych Gmin. Zakres rzeczowy projektu to zakup sześć samochodów, w tym:

 • Jednego samochodu ratowniczo- gaśniczego GCBA (Gaśniczy, Ciężki Bojowy Samochód z Autopompą) 6x6 na potrzeby Gminy Drohiczyn.
 • Trzech samochodów ratowniczo - gaśniczych GCBA 4x4 na potrzeby Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Siemiatycze.
 • Dwóch samochodów lekkich rozpoznawcze - gaśniczych z funkcją ratownictwa ekologicznego na potrzeby Gmin: Mielnik, Siemiatycze.

Całkowita wartość projektu wynosi 3819 981,30 zł będzie finansowana z następujących źródeł:

 • Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 227 884,20 zł (84,5% wartości projektu)
 • Wkład własny- środki z budżetów Gmin: Drohiczyn, mielnik, Siemiatycze - 592 097,10 zł (15,5% wartości projektu)

Inwestycja realizowana od II kw. 2010 r. do I kw. 2011 r. zgodnie z harmonogramem:

 • Sporządzenie studium wykonalności - II kwartał 2010,
 • Procedura przetargowa - wrzesień-październik 2010,
 • Zakup samochodów strażackich - IV kwartał 2010-1 kw. 2011.
 • Zakończenie i rozliczenie projektu -1 kwartał 2010

Celem głównym projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego Gminy Drohiczyn, Gminy Mielnik, Gminy Siemiatycze poprzez minimalizację negatywnych skutków cywilizacyjnych i innych zagrożeń, a także ochrona ludności i mienia oraz usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

 

Cele bezpośrednie projektu:

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
 • Skrócenie czasu reakcji na zagrożenia naturalne i skażenia
 • Wzrost skuteczności działań w zakresie zwiększenia ochrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami ekologicznymi
 • Uzupełnienie braków sprzętowych OSP poprzez zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo gaśniczych do akcji ratowniczych.

W wyniku projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

-Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof- 6 szt.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami - 16644 osób
 • Liczba osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony - 16644 osób
 • Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym kobiety, w tym mężczyźni - 1,5 szt.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa trzech Gmin: Drohiczyna, Mielnika, Siemiatycz. Liderem projektu jest Gmina Drohiczyn, natomiast dwie pozostałe gminy posiadają status partnerów projektu. Projekt jest wspólnie przygotowany, będzie wspólnie realizowany oraz rozliczany. Każdy z partnerów projektu partycypuje w kosztach realizacji przedsięwzięcia.

 

ropo

 

Galeria

Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego Budowa Nadbużańskiego Systemu Ratowniczego

 

Mapa