Gmina Siemiatycze jest jedną z 7 gmin powiatu siemiatyckiego. Położona w południowej części województwa Podlaskiego. Jej powierzchnia wynosi 227 km2. Jako samodzielna jednostka administracyjna gmina rozpoczęła funkcjonowanie od 1 kwietnia 1992 roku, po podziale miasta i gminy Siemiatycze.  Siedzibą władz Gminy jest miasto Siemiatycze.
Gminę Siemiatycze tworzą 42 sołectwa (46 miejscowości) położone wokół miasta Siemiatycze. Terytorium gminy sąsiaduje:

  • od północy z gminami: Dziadkowice i Grodzisk
  • od południa przez rzekę Bug z gminami: Platerów i Sarnaki
  • od wschodu z gminami: Nurzec Stacja, Milejczyce i Mielnik
  • od zachodu z gminą: Drohiczyn

Korzystną cechą położenia gminy jest jej lokalizacja na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr 19 (granica państwa, Białystok, Lublin, Stalowa Wola) i drogi krajowej nr 637 (Warszawa, Sokołów Podlaski, Radziwiłówka, granica państwa).

Na koniec 2014 roku Gminę zamieszkiwało ok. 6,3 tys. Osób, co stanowi ponad 13% ludności powiatu i 0,5% ludności województwa. Daje to średni wskaźnik zaludnienia. Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu z dominującym udziałem użytków rolnych.  Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych stanowią ponad 14% powierzchni. W Gminie funkcjonuje około 2 tys. gospodarstw rolnych o średniej wielkości 10.4 ha. Kompleksy leśne zajmują 22% powierzchni gminy. 78% osób korzysta  z wodociągu,  13%  z kanalizacji oraz 1% gazu.

Sieć szkół gminnych stanowią trzy szkoły podstawowe (Czartajew, Szerszenie, Tołwin). Wg stanu na koniec roku 2015 do szkół uczęszcza 423 uczniów (łącznie z oddziałami przedszkolnymi).

 Dominująca część obszaru gminy położona jest w obrębie „Wysoczyzny Drohickiej”, „Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego” i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. O swoistości przyrodniczych walorów terenów nadbużańskich, niepowtarzalnych w skali kraju, a nawet w Europie, zdecydowały:

* Urozmaicony krajobraz, pofałdowane tereny, duże różnice wysokości względnych.

* Malownicze doliny rzeczne z przeuroczą doliną Bugu – rzeki o naturalnym korycie, z wieloma skarpami, mieliznami, wyspami oraz wyjątkowymi   starorzeczami "bożyskami" (z dopływami rzek Kamionka, Szysia i Moszczona).

* Wyjątkowe bogactwo fauny i flory z udziałem rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.

* Obecność dużych kompleksów leśnych, zajmujących 22% powierzchni gminy; największe znajdują się w okolicy wsi Wólka Nadbużna, Turna, Anusin, Tołwin i Ossolin.

 lato

Laskowszczyzna.

Wydawałoby się, że Gmina Siemiatycze pod względem turystycznym nie ma wiele do zaoferowania, ale cytując marszałka Pił­sudskiego, możemy powiedzieć, że: „Polska jest jak obwarzanek - najlepsza na obrze­żach". Poznając historię swojej „Małej Ojczy­zny" przekonaliśmy się, że mieszkańcy tej ziemi brali czynny udział w tworzeniu trady­cji, kultury i historii naszej ojczyzny. Tu rów­nież miały miejsce wielkie bitwy, żyli niezwy­kli ludzie, którzy zapisali się złotymi zgłoskami nie tylko dla tej ziemi, ale i dla Polski. Rody Sapiehów, Jabłonowskich, Ciecierskich, Radziwiłłów pozostawiły tutaj trwały ślad

Gmina w Polce od XII wieku aż do roku 1950 stanowiła jednostkę samorządu tery­torialnego. Mimo że bezpośrednio o gminie Siemiatycze w XV wieku nie wspominają żadne źródła pisane, niemniej dobra siemiatyckie są już znane. Pierwsze zapisy mówią o ich przynależności do książąt mazowiec­kich i wymieniają w składzie tych dóbr sie­dem wsi: Boratyniec, Cecele, Łojki, Siemia­tycze, Słochy oraz Turnę. Przez wiele kolejnych lat zmieniali się ich właściciele, jednakże żaden z nich nie potrafił wpłynąć na rozkwit tych ziem. Dopiero Ks. Anna z Sa­piehów Jabłonowska, właścicielka miasta i dóbr okolicznych wprowadzając reformy ekonomiczne, rozsławiła te ziemie w Polsce i za granicą. Niestety, swoje plany realizo­wała głównie w oparciu o pożyczki, które doprowadziły do konfiskaty ziem przez bank holenderski i ich sprzedaży.

bug                                                                                                            

Widok na rzekę Bug w okolicy Wólki Nadbużnej


Od początku XIX wieku dobra siemiatyckie obejmowały majątki: Ciecierskich, Michal­skich, Urbańskich, Wysockich, Olędzkich i Paderewskich. W 1896 r. gmina ta liczyła 9330 mieszkańców, obejmowała 60 wsi, przysiół­ków, uroczysk, oddzielnych osad oraz 12 ma­jątków. Tuż przed I wojną światową gmina roz­ciągała się od wsi Zajęczniki na południowym zachodzie do wsi Lubiejki na północnym wschodzie; zaś granicę południowo-wschod­nią wyznaczał Anusin, a północno-zachodnią wsie Lipiny i Malinowo.

W okresie międzywojennym w gminie Sie­miatycze rozwinęło się drobne rzemiosło, było: 25 cieśli, 2 kuśnierzy, 21 kowali, 2 kraw­ców, 3 krawczynie, 6 murarzy, 1 rzeźnik, 5 sto­larzy, 2 studniarzy, 3 szewców i 1 brukarz.

Gmina jest członkiem Związku Samorządów Euroregionu „Puszcza Białowieska”, uczestniczy więc w realizacji programu pn. „Kraina Żubra”. Jego istotą jest wszechstronny rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem walorów także tych obszarów, które obejmują tereny wychodzące poza granice Białowieskiego Parku Narodowego. Gmina, jako jedna z najbardziej atrakcyjnych w „Krainie Żubra” (położenie, krajobraz, fauna, flora, pamiątki historyczne oraz mozaika wielu kultur, narodowości i religii), uzyskała szansę kompleksowego rozwoju turystyki. Warto przy tym zaznaczyć, że część obszaru gminy znajduje się w specjalnej strefie ochrony ptaków, objętej Europejskim Programem Ekologicznym „Natura 2000”. Strefa została ustanowiona z uwagi na obecność rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz unikalnych siedlisk przyrodniczych.

kurchan

Cmentarzysko Gotów w Cecelach II - V w n.e.

Gmina Siemiatycze, to przestrzeń styku wielu kultur i wielu smaków. Bliskość przyrody, piekne krajobrazy, ciekawe zabytki, cisza i spokój - są gwarancją dobrego wypoczynku. Jest to teren niezwykle atrakcyjny widokowo, a słabe zaludnienie regionu powoduje, że turysta wędrujący szlakami wzdłuż Bugu przez długie godziny może nie spotkać nikogo na swojej drodze, a za to rozkoszować się pięknymi krajobrazami, czystym powietrzem i spokojem.

Gmina prowadzi Bazę Turystyczno - Rekreacyjną Park Linowy w Wólce Nadbużnej http://park.gminasiemiatycze.pl/.

Imprezy cykliczne: Nadbugowy Zlot Motocyklowy (początek czerwca), Przegląd Kapel Weselnych Kajanka (początek lipca), Dożynki Gminne (pierwszy tydzień września), Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Cross Country Romanówka (wrzesień).

las

Gmina Siemiatycze w dniu 7 lipca 1995r. podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Gransee w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberhavel. Współpraca dotyczy m.in. wymiany doświadczeń między stronami w różnych dziedzinach, prezentowanie regionu na targach i wystawach. W zakresie rolnictwa: produkcja agrarna i spożywcza, wymiany młodych rolników, praktyki uczniów ze szkół rolniczych; rozwój infrastruktury - na podstawie wzajemnych doświadczeń z dziedziny wypoczynku, turystyki, sportu, kształcenia, kultury i nauki - wymiana dzieci i młodzieży.

gransee2

Załączniki do pobrania

Media

Galeria

Anusin Baciki Bliższe Baciki Dalsze Baciki Średnie Boratyniec Lacki Boratyniec Ruski Cecele Czartajew Grzyby Orzepy Kajanka Klekotowo Kłopoty Bańki Kłopoty Bujny Kłpoty Patry Kłopoty Stanisławy Klukowo Korzeniówka Duża Korzeniówka Mała Krasewice Czerepy Krasewice Jagiełki Krasewice Stare Krupice Kułygi Lachówka Laskowszczyzna Leszczka Moczydły Ogrodniki Olendry Ossolin Rogawka Romanówka Siemiatycze-Stacja Skiwy Duże Skiwy Małe Słochy Annopolskie Szerszenie Tołwin Turna Duża Turna Mała Wiercień Duży Wiercień Mały Wólka Biszewska Wólka Nadbużna Wyromiejki Zalesie