Rada Gminy

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem Przewodniczącego Rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

s

s

 

 

RADNI GMINY SIEMIATYCZE (kadencja 2023 - 2028):

    1. Boguszewski Adam - Przewodniczący Rady Gminy
    2. Twarowski  Łukasz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
    3. Adamczuk Krzysztof  
    4. Sadowski Jerzy 
    5. Kondraciuk Marta
    6. Grzyb Anna
    7. Kamiński Adam
    8. Korniluk Piotr
    9. Kuczyński Adrian 
  10. Mantur Tomasz
  11. Mantur Bożęna
  12. Poletyło Zygmunt
  13. Tołwiński Leszek
  14. Kowalczuk Andrzej
  15. Gawryś Andrzej


 

Składy komisji działających przy radzie:

- rewizyjna: Leszek Tołwiński, Bożena Mantur, Tomasz Mantur, Marta Kondraciuk,

- wniosków, skarg i petycji: Jerzy Sadowski, Krzysztof Adamczuk, Anna Grzyb,

- spraw społecznych: Anna Grzyb, Andrzej Kowalczuk, Adrian Kuczyński, Marta Kondraciuk, Łukasz Twarowski,

- przestrzegania prawa i porządku publicznego: Krzysztof Adamczuk, Adam Kamiński, Andrzej Gawryś, Jerzy Sadowski, Piotr Korniluk,

- gospodarczo- budżetowa: Zygmunt Poletyło, Leszek Tołwiński, Bożena Mantur, Tomasz Mantur.UCHWAŁY RADY GMINY

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: