Dla właścicieli działek rekreacyjnych i domków letniskowych - UWAGA! ZMIANY!

odpady

W związku z uchwałą Rady Gminy Siemiatycze nr XXIII/232/2021 z dn. 23.11.2021r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na obszarze Gminy Siemiatycze, właściciele powyższych nieruchomości są obowiązani do złożenia deklaracji na odpady

na obowiązującym od dnia 01 stycznia 2022r. nowym wzorze oraz zadeklarowania w niej ilości domków letniskowych albo nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku użytkowania domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 01.01.2022r. wynosi: 180,00 zł za rok. (uchwała XXIII/231/2021 z dnia 23.11.2021r.) Opłata powinna być wnoszona bez wezwania, ponieważ podstawą opłaty za dany rok jest złożona deklaracja lub jej ostatnia korekta, z której wynika wysokość opłaty.

 

Opłatę uiszcza się z góry w terminie do 15 września każdego roku na konto Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17 – 300 Siemiatycze: 66 8092 0001 0004 7496 2000 0080 (w tytule przelewu należy wskazać za jaką nieruchomość wnoszona jest opłata).

 

Odpady są segregowane i odbierane w systemie workowym wg ustalonego harmonogramu.

 

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Siemiatycze pok. nr 2 (ul. Kościuszki 88, 17 – 300 Siemiatycze) lub telefonicznie (85) 655 29 11 wew. 22

 

DEKLARACJA NA ODPADY - DOMKI LETNISKOWE I REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

WZÓR WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI - DOMKI LETNISKOWE I WYPOCZYNKOWO  REKREACYJNE

 

 

 

 

 


Source URL: https://gminasiemiatycze.pl/strona/gospodarka-odpadami/763-dla-wlascicieli-dzialek-rekreacyjnych-i-domkow-letniskowych-uwaga