Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

ceeb

 

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce.

 

Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących oraz 14-dniowy termin dla budynków nowych.

Deklaracje będzie można składać:

w formie elektronicznej, przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB);

w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródeł energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje będziemy składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

 

 

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalana paliw:

FORMULARZ A (budynki i lokale mieszkalne)

FORMULARZ B (budynki i lokale niemieszkalne)

FORMULARZ WYPEŁNIONY (WZÓR)

 

Więcej o CEEB - TUTAJ.

 

 

Film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków KLIKNIJ TUTAJ 

 

 

 

 

ceeb

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale: