O projekcie

sen

 

logo

 

Klub Senior w Wiercieniu Dużym został utworzony w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków życia seniorów Gminy Siemiatycze”, dofinansowanegoz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa: VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2; Rozwój usług społecznych.

Beneficjentem projektu jest Gmina Siemiatycze.

Budżet projektu:

Wydatki kwalifikowane – 851.760,36 zł.

Udział własny – 46.080,00 zł.

Dofinansowanie – 805.680,36 zł., z tego: Europejski Fundusz Społeczny - 723.996,30 zł.  
Budżet Państwa  - 81.684,06 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  poprzez utworzenie dziennej krótkookresowej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w miejscowości Wiercień Duży w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. 

Grupę docelową stanowi 20 osób (14 kobiet i 6 mężczyzn) z terenu Gminy Siemiatycze, w wieku 60+ (kobiety) i 65+ (mężczyźni).  

Uczestnicy projektu zostali  wyłonieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji opartej o założenia przyjęte we wniosku o dofinansowanie projektu i opracowanego na ich podstawie regulaminu rekrutacji, z zachowaniem zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji i równouprawnienia płci.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

Zadanie 1. obejmuje utworzenie miejsca świadczenia usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora, w tym:  dostosowanie i modernizację budynku i pomieszczeń  istniejącej świetlicy wiejskiej dla potrzeb Klubu oraz  zakupienie niezbędnego wyposażenia.

Zadanie 2. odnosi się do bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w okresie od  1 lipca 2022r. do 31 grudnia 2023r.  Obejmuje ono m.in.: organizację zajęć kulinarnych i samoobsługi  - 640 h;  warsztaty terapii zajęciowej, w tym: zajęcia plastyczne – 160 h,  zajęcia florystyczne – 160 h; organizację zajęć ruchowych, w tym:  zajęcia taneczne – 160 h, zajęcia rehabilitacyjne – 160 h, indywidualne usługi rehabilitacyjne – 400 h; organizację zajęć komputerowych – 640 h; świadczenie codziennych usług opiekuńczych w Klubie Seniora, poradnictwo w zakresie zdrowia, w tym dyżury specjalistów: psychologa – 80 h, diabetologa – 80 h.

Wykonawcy,  których zadaniem jest realizacja zajęć, warsztatów, rehabilitacji grupowych i indywidualnych oraz indywidualnych konsultacji zostali wyłonieni  w drodze  przeprowadzonych postępowań zamówieniowych, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku o dofinansowanie projektu, z zachowaniem zrównoważonego rozwoju,  równości szans i niedyskryminacji,  równouprawnienia płci.


Source URL: https://gminasiemiatycze.pl/strona/klub-seniora-w-wiercieniu-duzym/1039-o-projekcie