Zakończenie realizacji zadania: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Boratyńcu Ruskim”

 

pol

Zakończenie realizacji zadania:
„Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Boratyńcu Ruskim”

 

   Zgodnie z zawartą z Wojewodą Podlaskim umową o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach  programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025 Edycja 2022 Moduł I,  Gmina Siemiatycze zakończyła realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Boratyńcu Ruskim” w przewidzianym  terminie, tj. do dnia 31.12. 2022r. Wszystkie określone  w ww. umowie działania zostały zrealizowane.

   W wyniku przeprowadzonego remontu dostosowano świetlicę wiejską w Boratyńcu Ruskim do potrzeb Klubu "Senior+". Obiekt zyskał ogrzewanie elektryczne, uwzględniono w nim potrzeby osób niepełnosprawnych - podjazd zewnętrzny, toaletę.  W świetlicy, stanowiącej siedzibę Klubu "Senior+", powstały pomieszczenia:  p. ogólne - wyposażone w stoły i krzesła;  p. kuchenne - wyposażone w sprzęt AGD oraz naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków, p. na potrzeby zajęć dydaktycznych, łazienka - wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę, wydzielono miejsce pełniące funkcję szatni.

   Wymienione wyżej pomieszczenia wyposażono w meble kuchenne, regały, stoły, krzesła, kanapę, telewizor.

   Poprzez realizację zadania zapewniono minimum 10 miejsc dla seniorów.

 

 

 

pol

Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Boratyńcu Ruskim

   Gmina Siemiatycze w okresie od 02.05.2022r. do 31.12.2022r. realizuje zadanie „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Boratyńcu Ruskim”.  Zadanie to dofinansowano ze środków Budżetu Państwa  w ramach  Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I.  Całkowita wartość inwestycji, to 416.800,00 zł., z tego kwota dofinansowania wynosi - 199.980,00 zł.

   Realizacja zadania przewiduje remont i dostosowanie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Boratyńcu Ruskim do potrzeb klubu „Senior+”, a także jego wyposażenie. Docelowo ma ona zapewniać minimum 10 miejsc dla seniorów – osób 60+, nieaktywnych zawodowo.  W powstałej siedzibie klubu znajdą oni doskonałe warunki do aktywizacji społecznej, integracji, a także wspólnego spędzania czasu wolnego.

   Do swojej dyspozycji będą mieli: pomieszczenie ogólne, pomieszczenie na potrzeby dydaktyczne, kuchnię, łazienkę z dwoma toaletami (dla kobiet i mężczyzn) i umywalką,  wydzielone miejsce na szatnię. Obiekt zyska ogrzewanie elektryczne, co pozwoli na jego całoroczne użytkowanie. Będzie on też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonany zostanie podjazd zewnętrzny i utworzona zostanie toaleta uwzględniająca ich potrzeby.

   Wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

art. 257 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jest: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą: 17-300 Siemiatycze – Stacja, ul. Kolejowa 2. 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: