Wieści Gminne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowało ogólnopolską akcję "Bezpieczny i aktywny senior".

Stowarzyszenie „Tygiel Doliny Bugu” zaprasza na bezpłatne i otwarte szkolenia dotyczące wsparcia z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

        Na podstawie art. 11, pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Siemiatycze informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze w formie ujednoliconego studium, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lutego do 21 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze w godzinach od 8 – 15.

      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach wydał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siemiatyckiego.

       1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.

     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zawiadomienie o zebraniu sołeckim w Kłopotach Bujnach.

     Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych: „Dotacje na start – Startuj w Biznesie. Subregion bielski", które odbędą się:

W dniu 27 stycznia 2017 roku, odbyła się Sesja Rady Gminy Siemiatycze o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35. Rada Gminy głosowała nad przyjęciem uchwał w sprawach: