Wieści Gminne

Szkoła Podstawowa zaprasza na Dzień Otwarty w niedzielę 3 kwietnia 2016 r.

Szanowni Rodzice !


Od 1 września 2016 roku planujemy przedłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szerszeniach do 10 godzin dziennie. W oddziale będą pracować dwie nauczycielki i opiekunka.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) o g ł a s z a :
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Cecele, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

14 edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych skierowana jest do szkół gimnazjalnych oraz ośrodków kultury województwa podlaskiego.

 

Informacja dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020.

9 marca 2016 roku Radni Gminy Siemiatycze oraz Sołtysi wsi gminnych uczestniczyli w X Sesji Rady Gminy Siemiatycze. Obrady miały miejsce w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący RG Adam Boguszewski, Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Zbliżająca się wiosna zachęca wszystkich do wyjazdów i wycieczek.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)