Wieści Gminne

22 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Szerszeniach zebrani: Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie oraz zaproszeni Goście podzielili się opłatkiem i prosforą.

21 grudnia 2015 roku w Urzędzie Gminy Siemiatycze został rozstrzygnięty Konkurs Bożonarodzeniowy 2015.

Wpłynęło 66 prac wykonanych przez uczniów szkół podstawowych gm. Siemiatycze. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokonała oceny zgromadzonych prac i poddała je analizie artystycznej biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom umiejętności manualnych, estetykę zdobienia oraz różnorodność i pomysłowość zastosowanych materiałów. W wyniku czego wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach: na kartkę bożonarodzeniową oraz bombkę bożonarodzeniową.

Gmina Siemiatycze w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i wprowadza zmiany dotyczące formy i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) o g ł a s z a: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

3 listopada 2015 r.w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemiatyczach odbyła się VIII (w bieżącej kadencji) Sesja Rady Gminy Siemiatycze. W Sesji wzieli udział Radni oraz sołtysi Gminy.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie wsi Baciki Średnie, stanowiących własność gminy Siemiatycze.