Wieści Gminne

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że w dniu 17.02.2015 r. podpisano umowę na„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze”

Fundusz Pożyczkowy działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zajmuje się udzielaniem pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust.3 uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Siemiatycze w kadencji 2014-2018, zarządzam, co następuje:

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i 659, 805, 906 .) ogłasza: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Rogawka , stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i poz. 906 ) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 listopada 2014 roku

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i poz. 906) podaję  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 października 2014

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i i poz. 906.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Krasewice Jagiełki,

Niedługo w telewizji TVN zostaną wyświetlone spoty reklamowe w których zostaną przedstawione między innymi migawki z przeprawy przez "bagna" ekipy "Off Road Team Baciki", grilowanie ryby z rzeki Bug, park linowy w Wólce Nadbużnej.

Współczesna cywilizacja stawia ludzi wobec nowych i trudnych zadań wynikających z rozwoju nauki, techniki i technologii, a także destrukcyjnej działalności człowieka. Jednym z takich zadań jest zminimalizowanie ofiar na drogach oraz poprawa jakości życia poprzez skuteczną edukację w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na 2014 rok zostały uruchomione działania związane z dofinansowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego.