Wieści Gminne

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku prowadzi obecnie nabór uczestników do projektu „Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”, który realizowany jest w terminie 01.05.2013r.-30.04.2015r.

Podlaska Fundacja sportu, turystyki i ochrony przyrody „SWT” ma na celu propagowanie idei poszanowania, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki i tradycji.

Ogłoszenie Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poź. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dotyczące miejsca, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 22/2013 z dnia 31.12.2013r. znak: WI-I.7820.3.8.2013.ŁM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrorożany - Siemiatycze, od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Po wielu latach, dzięki uruchomieniu od 10 stycznia 2014r. interREGIO „Białowieża”, powróci bezpośredni pociąg łączący wschodnią część naszego regionu z Warszawą. Pociąg będzie kursował w piątki i niedziele, z uwzględnieniem specyficznych dat w okolicach długich weekendów i świąt państwowych.

W okresie przedświątecznym w Filii Bibliotecznej w Czartajewie odbyły się warsztaty ozdób bożonarodzeniowych. Zajęcia skierowane zostały do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Czartajewie.