Z dniem 1 lipca 2013 r. gmina przejęła odpowiedzialność za odpady komunalne powstałe na nieruchomościach zamieszkałych, począwszy od ich odbioru po zagospodarowanie.

Zgodnie z  uchwałą nr XIX/206/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 września 2013 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty oraz uchwałą nr XIX/207/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązują następujące wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


1. Za odpady zbierane w sposób selektywny (segregowane):

- nieruchomość zamieszkała w liczbie mniejszej lub równej 5 osób – 8 zł / za 1 osobę / na miesiąc,

- nieruchomość zamieszkała przez więcej niż 5 osób – 45 zł / na miesiąc / od jednego gospodarstwa domowego


2. Odpady niesegregowane (zmieszane):

- nieruchomość zamieszkała w liczbie mniejszej lub równej 5 osób – 15 zł / za 1 osobę / na miesiąc,

- nieruchomość zamieszkała przez więcej niż 5 osób – 90,00 zł / na miesiąc.

Ponadto właściciel nieruchomości jest obowiązany:

1. złożyć  deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych

2. złożyć nową deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Druki deklaracji można pobrać:

- ze strony internetowej Gminy Siemiatycze
- w Urzędzie Gminy Siemiatycze w pokoju nr 3.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, sklepy, domki letniskowe, szkoły, przedszkola, parafie itp.), na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Siemiatycze (wykaz dostępny na stronie http://bip.ug.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/, w zakładce ochrona środowiska).

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy