INFORMACJA

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że w dniu 17.02.2015 r. podpisano umowę na„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Siemiatycze”. Niniejszym, w/w usługę przez najbliższy rok, tj. od 01.03.2015 do 29.02.2016 r. świadczyć będzie Przedsiębiorstwo:

 

MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15- 950 Białystok

 

Harmonogram odbioru odpadów na najbliższy okres zostanie udostępniony na stronie internetowej i dostarczony mieszkańcom do końca lutego 2015 r., z wyłączeniem harmonogramu odbioru odpadów wielkogabarytowych (zostanie podany w terminie późniejszym).

Zmianie ulega częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów opakowaniowych (worki żółte) w zabudowie jednorodzinnej oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

 

Zgodnie z zawartą umową z dnia 17.02.2015 r. częstotliwość odbioru odpadów będzie następująca:

- odpady zmieszane lub pozostałości z sortowania – 1 raz w miesiącu;

- zmieszane odpady opakowaniowe (worki żółte) – 1 raz na 2 miesiące;

- szkło (worki zielone) – 1 raz na kwartał;

- makulatura (worki niebieskie) – 1 raz na kwartał;

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 3 razy w ciągu obowiązywania umowy.

 

Zasady segregowania pozostają bez zmian. Jednocześnie przypomina się, że odpady problematyczne, m.in.: odpady wielkogabarytowe (np. meble, zużyty sprzęt AGD, RTV), zużyte opony, odpady budowlane (powstałe w wyniku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie), chemikalia, przeterminowane leki, odzież, popiół, żużel, a także odpady zebrane selektywnie, przyjmowane są BEZPŁATNIE od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

PSZOK (plac MPO Sp. z o.o. Oddział Siemiatycze)

ul. Ciechanowiecka 23

17-300 Siemiatycze

Czynny: wtorki i czwartki godz. 1200-1800

soboty godz. 800-1400