Urząd Gminy Siemiatycze przypomina, że zgodnie z art.6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość), właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Niezłożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w terminie, o którym mowa wyżej, oznacza, że zgodnie z art. 6q ust 3 powoływanej ustawy, nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbioru odpadów komunalnych była świadczona.

W związku z powyższym, termin 14 dni na złożenie nowej deklaracji bądź deklaracji korygującej, jest terminem obligatoryjnym.