Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. .)  o g ł a s z a :

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej w obrębie wsi Anusin , stanowiącej własność  Gminy Siemiatycze.

1/  Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona nr geodezyjnym 247/1 o pow. 0,1765 ha posiadająca KW BI3P/00030715/0 położona w obrębie wsi Anusin.

Gmina wiejska Siemiatycze jest jedną z ośmiu gmin w powiecie siemiatyckim w południowej części województwa podlaskiego z granicą południową biegnącą po rzece Bug, za którą jest teren woj. mazowieckiego. Siedzibą gminy wiejskiej jest miasto Siemiatycze będące jednocześnie siedzibą Gminy Miejskiej i Powiatu Siemiatycze.

Gmina Siemiatycze ma obszar 227,14 km2, co stanowi 15,56% powierzchni powiatu. Użytki rolne w gminie zajmują 71% powierzchni, użytki leśne 22%; pozostały odsetek to tereny zabudowy, komunikacji, wody i nieużytki. Gminę zamieszkuje ponad 7000 ludności, w jej skład wchodzą 42 sołectwa i 4 pozostałe miejscowości. Sąsiadujące gminy to miasto Siemiatycze, Drohiczyn, Grodzisk, Dziadkowice, Nurzec Stacja i Mielnik w pow. siemiatyckim oraz Sarnaki i Platerów w woj. mazowieckim.

Wieś Anusin, w obrębie której znajduje się działka nr 247/1 o pow. 1765 m2 położona jest w odległości około 3 km od siedziby Gminy w m. Siemiatycze w kierunku południowym, z dojazdem drogami asfaltowymi, a grunty obrębu Anusin graniczą z gruntami miasta Siemiatycze.

 Działka nr 247/1 powstała z podziału geodezyjnego nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 247. Działka nr 247/1 ma regularną konfigurację w kształcie czworoboku zbliżonego do prostokąta o wymiarach ok. 58 m x 30 m, który długością od strony północnej graniczy z drogą  dojazdową o nawierzchni asfaltowej, zaś szerokością od strony zachodniej z drogą gruntową dojazdową do pól i do zabudowy zagrodowej występującej na działce nr 229/6.

Przedmiotowa działka położona jest na zapleczu, po stronie zachodniej zabudowy siedliskowej wsi Anusin, w sąsiedztwie drogi gruntowej do wsi Turna Duża. Przez obszar działki przy granicy zachodniej wzdłuż drogi gruntowej przebiega napowietrzna linia elektryczna wymagająca strefy ochronnej przy ewentualnej lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych. Część obszaru działki w narożu północno-wschodnim - wg ewidencji gruntów o pow. 516 m2, stanowi teren innej zabudowy (symbol Bi), na którym znajduje się budynek byłej zlewni mleka; pozostały obszar działki o pow. 1249 m2 stanowi użytek kopalny (symbol w rejestrze K) - tak jak obszar drugiej działki nr 247/2 powstałej z podziału geodezyjnego. Istniejący na wycenianej działce nr 247/1 budynek byłej zlewni mleka jest obiektem wykonanym w technologii murowanej o pow. zabudowy z rampą 105 m2 i pow. użytkowej 74,86 m2 i składa się z 5 pomieszczeń o wysokości wnętrz 2,65-2,76 m. Obok budynku jest nieczynna studnia z cembrowin betonowych, na zapleczu studzienka kanalizacyjna otwarta, (niezabezpieczona).

Do budynku doprowadzona była sieć elektryczna i woda. Budynek od ok. 20 lat jest wyłączony z eksploatacji i pozostaje niezagospodarowany. Wewnątrz zagrzybiony, odpadają tynki i farby, pozostaje niezabezpieczony, w ścianie od zaplecza jest wybity duży okrągły otwór.

Właściciel nakładów - Nadbużańska Spółdzielnia Mleczarska pisemną umową zawartą w dniu 5 maja 2008r. sprzedała ów budynek za 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) osobie fizycznej , która następnie zrzekła się wszelkich roszczeń do tego budynku na rzecz Gminy Siemiatycze w formie pisemnego oświadczenia z dnia 9-ll-2018r.

 budynek ów i towarzyszące budowle (studnia, studzienki kanalizacyjne) są w stanie technicznym lichym (awaryjnym) i wymagają rozbiórki, których koszty ujemnie wpływają na wartość rynkową gruntu działki nr 274/1 będącego podstawowym nośnikiem cenotwórczym przedmiotowej działki.

Pozostały obszar działki obejmujący ok. 20% powierzchni od strony zachodniej są to tereny rolne (RZ) zabudowy jest zaśmiecona i nierówna.

Dla obszaru  działki obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy w Siemiatyczach z dnia 25 października 2000r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 30 poz. 468 z 18 grudnia 2000r. późn. zm.) - zgodnie z ustaleniami którego część działki nr 247/1 położona jest w ok. 80% powierzchni w granicach kompleksu oznaczonego symbolem graficznym 13 RU, co wg opisu (§ 14 ust. 1 cytowanej uchwały) oznacza tereny o podstawowym przeznaczeniu pod usługi i zakłady produkcyjno-gospodarcze obsługi rolnictwa, z jednoczesnym dopuszczeniem na tych terenach zmianę funkcji na inne funkcje usługowe. Pozostały obszar działki obejmujący ok. 20% powierzchni od strony zachodniej (w sąsiedztwie drogi gruntowej) są to tereny rolne (RZ).

2/ Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) upłynął.

3/ Cena wywoławcza   działki    wynosi  29 860,00 zł,  wadium -   2 986,,00 zł

4/ do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

 4/  Przedmiotowa nieruchomość  jest wolna od zobowiązań i obciążeń.

 5/ Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2019 r.    o godz. 10ºº  -   w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  Siemiatycze,    przy  ul. Tadeusza Kościuszki 35.

6/ Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną  w punkcie  3,  które należy wnieść w pieniądzu do dnia 11 lutego 2019  r. włącznie - przelewem na konto  Nr 25 8092 0001 0000 1919 2000 0250 Bank Spółdzielczy Siemiatycze ( za datę wpłacenia wadium uważa się  wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Siemiatycze).

7/ O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanych nieruchomości.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium .

2/ Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone  niezwłocznie  po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto w okresie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3/ Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

4/ Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.  Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy sprzedaży i  przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

5/ Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

6/ Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

7/ Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn z podaniem uzasadnienia przyczyny.

8/ Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Siemiatycze lub telefonicznie pod nr (85) 6552860 w 42.

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                      Edward  Krasowski 

 

 

OGŁOSZENIE (pdf, 121 kb)