Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Bacikach Dalszych.

 

  Na podstawie art.25 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku
poz.2204 z póź.zm.) oraz uchwały nr VI/92/2019 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
zarządzam, co następuje:


§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń w świetlicy wiejskiej będącej własnością gminy
przeznaczonej do najmu na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.


§ 2.

Wykaz pomieszczeń w świetlicy wiejskiej przeznaczonej do najmu stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.


§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 2 zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy.


§ 4.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
ogłoszenia w prasie lokalnej.


§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki
Nieruchomościami i Inwestycji.


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Edward Krasowski

 

 

  ZARZĄDZENIE (pdf, 184 kb)