logo 2019 11 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie  5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

  Biorąc pod uwagę fakt, iż sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju jest możliwe dzięki zintegrowaniu polityki środowiskowej, gospodarczej i społecznej, można stwierdzić, iż realizowany projekt będzie miał pozytywny wpływ na ów rozwój. Projekt przewiduje zmniejszenie strat ciepła, które musza skutkować znaczną redukcją emisji C02 w odniesieniu do istniejącej instalacji. Wpłynie to na poprawę środowiska naturalnego oraz zniweluje wdychanie przez społeczeństwo dwutlenku węgla, pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10 i in. W planach inwestycji jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie województwa podlaskiego. Efektem będzie znaczne obniżenie zużycia energii. Docieplenie i prawidłowe uszczelnienie, znacznie poprawi eksploatację budynku i radykalnie zmniejszy jej koszty (efekty gospodarcze). Warto również podkreślić, iż poprawi się komfort przebywania osób w budynku użyteczności publicznej.

  Budynek objęty projektem nie posiada dostatecznej izolacji termicznej, co skutkuje dużymi stratami ciepła przez przegrody zewnętrzne. Należy zatem zadbać o docieplenie ścian, dachów i stropodachów, podłóg. Kolejną przyczyną dużych strat ciepła w tym budynku, są nieszczelne okna i drzwi. W związku z tym, powinno się zadbać o wysokiej jakości stolarkę budowlaną. Kolejną ważną przyczyną niskiej efektywności energetycznej w budynku jest niska sprawność instalacji grzewczych. Zatem modernizacja instalacji grzewczej c. o. oraz c.w.u. powinna obejmować unowocześnienie sytemu grzewczego wewnątrz budynku.

  U podstaw niskiej efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej leży również brak środków finansowych do zniwelowania tego problemu. Pociąga to za sobą również wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Skutkuje to przede wszystkim ubóstwem energetycznym, przejawiającym się brakiem dostępu do energii rozumianej jako prąd, gaz i ciepło, a także niemożność dokonania odpowiednich modernizacji, zakupu potrzebnych urządzeń czy systemów.

  Aby zniwelować powyższe problemy, należy przeprowadzić termomodernizację budynku użyteczności publicznej. Obejmuje ona szereg usprawnień, które umożliwią zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Ponadto wzrośnie komfort użytkowania pomieszczeń. Termomodernizacja budynku nie jest jedynie procesem technicznym, ale również działaniem przyczyniającym się do lepszej gospodarki zasobami i promującym odpowiednie warunki społeczne dotyczące, m.in.: zdrowia i komfortu.

  Jedna z kluczowych przyczyn wszystkich zdiagnozowanych problemów sprowadza się do możliwości finansowych Wnioskodawcy, który nie posiada wystarczających środków finansowych na realizację kompleksowej inwestycji pozwalającej na realizację wszystkich pilnych działań z zakresu termomodernizacji w czasokresie zaplanowanym w projekcie. Dofinansowanie ze środków RPOWP umożliwi sfinansowanie całości założeń projektowych, co pozwoli na osiągnięcie wszystkich założonych w projekcie celów i rezultatów, a tym samym celów RPOWP Działanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo.

  Celem bezpośrednim projektu jest redukcja energochłonności i emisyjności budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze poprzez znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii pierwotnej oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, w tym zastosowanie OZE. Drugim ważnym celem będzie podniesienie świadomości pracowników i użytkowników budynku w zakresie oszczędności gospodarowania energią. Cel bezpośredni zostanie osiągnięty w pierwszym pełnym roku po zakończeniu realizacji projektu.

 

Wskaźniki produktu

Lp.

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość wskaźnika

1.

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (Cl 32)

kWh/rok

456 442,78

2.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika C02] (Cl 34)

tony równoważnika C02

102,09

3

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]

szt.

1,00

4

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]        

m2

3 459,58

5

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]

szt.

1,00

Wskaźnik rezultatów

Lp.

Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość wskaźnika

1.

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]           

MWh/rok

18,41

2

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]         

GJ/rok

1 313,06

 

Całkowita wartość projektu wynosi 2 175 460,25 PLN

Dofinasowanie RPOWP 1 848 461,20 PLN

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu 30.10.2020 roku zgodnie z harmonogramem.

 

 

logo 2019 11