OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

 

   Na podstawie art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, pkt 2, art. 46, pkt 1 i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) – dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także uchwały Nr VI/89/2019 Rady Gminy Siemiatycze  z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, uchwalonego uchwałą Nr XV/106/2000  Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 października 2000 r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 30, poz. 468, zm. z 2002 r. Nr 72, poz. 1450 z 2003 r. Nr 80 poz.1543, z 2004 r. Nr 87, poz..1305, z 2010 r. Nr 109, poz. 1608, z 2014 r. poz., poz. 2632, z 2017 r. poz. 2639, poz. 3309),  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze -  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 października do 7 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze w godzinach od 8-15.

   Zakres zmiany planu  obejmuje przeznaczenie działki nr geodezyjny 103 położonej w obrębie wsi Klukowo  pod budowę strzelnicy sportowej wraz z zapleczem i pełną infrastrukturą z dopuszczeniem przemysłu, składów, rzemiosła, usług (w tym biurowych).

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze  o godz. 11.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Siemiatycze, ul. T. Kościuszki 35, 17 – 300 Siemiatycze, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2019 r.  

  Uwagi mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                Wójt

                                                                                                       Edward Krasowski