W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z  2018  r.  poz.  2268 z późn.  zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na  celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz  zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339),  ustawodawca nakłada na rolników obowiązki wynikające z w/w ustawy i  rozporządzenia.

 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r.   poz. 2268 z późn.zm.) organem, który dokonuje kontroli jest Inspekcja  Ochrony Środowiska.  Kontroli podlegają następujące zagadnienia oraz dokumenty:

- stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,

- rolnicze wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych,

- rolnicze wykorzystanie nawozów na terenach o dużym nachyleniu,

- okresy nawożenia,

- warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,

- dawki i sposoby nawożenia azotem,

- plan nawożenia azotem,

- umowy, o  których  mowa w art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 10 lipca  2007 r.    o   nawozach i nawożeniu, tzn. umowy, zawarte  w formie  pisemnej, dotyczące zbycia nawozów naturalnych  dobezpośredniego rolniczego wykorzystania,

- dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału1.3. Programu działań, dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesienne  uprawy,

- mapy,  szkice działek z zaznaczeniem lokalizacji  pryzmy oraz daty złożenia obornika w danym roku  na  danej działce,  w sytuacji czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

 

Podczas dotychczas przeprowadzonych kontroli, Inspekcja Ochrony Środowiska,stwierdzała najczęściej następujące nieprawidłowości:

-  brak dokumentacji stosowania Programu Działań,

-  stosowanie nawozów w terminach, w których wykorzystanie jest niedozwolone,

-  odcieki z płyty obornikowej,

- niewłaściwe magazynowanie kiszonki,

-  przekroczenie maksymalnej dozwolonej do stosowania dawki nawozów naturalnych,

-  zlokalizowanie pryzmy na terenie o spadku wyższym niż 3%.

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wydać decyzje administracyjne ustalające termin usunięcia nieprawidłowości oraz  decyzje ustalające obowiązek uiszczenia opłaty.

 

 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI - PISMO DO ROLNIKÓW