OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Siemiatycze

  Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 11a pkt 2 (w związku z art. 8a ust. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40, art. 46 ust. 1, art. 50, art. 54 ust 2 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanego dokumentu, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Siemiatycze uchwały Nr IX/112/2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, uchwalonego uchwałą Nr IX/52/99 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 10 września 1999 r., zmienionego uchwałami Rady Gminy Siemiatycze Nr XXIII/239/2014 oraz Nr XVIII/124/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Zmiana studium obejmie:

1) przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach:

 1. a) Czartajew: 1/5, 143/5, 145/11, 270, 542 ,
 2. b) Boratyniec Lacki: 91/2, 192/1, 203, 204, 205 ,
 3. c) Boratyniec Ruski: 16/1,16/2, 238/4, 246/1, 246/2, 310, 311, 319/7, 319/9, 319/16, 319/17 ,
 4. d) Rogawka: 18/2, 36/1, 179, 238/4 ,
 5. e) Baciki Bliższe: 30/6, 30/9, 46, 47, 141/5, 141/6, 146/1, 151/4 ,
 6. f) Tołwin: 96/3 ,
 7. g) Słochy Annopolskie: 84/2 ,
 8. h) Krupice: 544, 646 ,
 9. i) Romanówka: 7/2 ,
 10. j) Turna Duża: 145 ,
 11. k) Wólka Nadbużna: 161, 162, 163 ,
 12. l) Laskowszczyzna: 63/2 ,
 13. m) Anusin: 8/8, 8/11, 8/14, 13/4, 28/15, 72/3, 234/11, 237/2, 237/3, 237/4, 353/10, 376/5, 376/6, 452/30,

452/54, 452/56, 452/60 ,

 1. n) Ossolin: 25/4 ,
 2. o) Skiwy Duże: 9/8 ;

2) przeznaczenie pod zabudowę zagrodową działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach:

 1. a) Baciki Bliższe: 125/2 ,
 2. b) Boratyniec Lacki: 278/3 ,
 3. c) Wyromiejki: 5/3 ;

3) przeznaczenie we wsi Klukowo pod usługi, rzemiosło, przemysł z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej działki lub jej części nr geodezyjny 51/1 ;

4) przeznaczenie pod usługi i rzemiosło działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach:

 1. a) Anusin: 452/19, 452/36, 452/37 ,
 2. b) Boratyniec Ruski :319/4, 319/5 ,
 3. c) Słochy Annopolskie: 80/2 ;

5) przeznaczenie pod tereny rekreacyjne z zabudową rekreacyjną, turystyczno –wypoczynkową,

sportową działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach:

a)Wólka Nadbużna: 365 ,

 1. b) Czartajew: 317/10 ,
 2. c) Ogrodniki: 545 ;

6) przeznaczenie pod urządzenia Odnawialnych Źródeł Energii w postaci elektrowni fotowoltaicznych działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach:

 1. a) Kłopoty Bujny: 55 ,
 2. b) Klekotowo: 321 ,
 3. c) Kajanka; 29 ,
 4. d) Anusin: 37/2, 37/3, 37/4 ,
 5. e) Krasewice Stare: 62/1 ,
 6. f) Boratyniec Lacki: 144/1 ;

7) przeznaczenie pod tereny rolne działek nr geodezyjny we wsiach:

 1. a) Romanówka: 36/1 ,
 2. b) Kłopoty Bujny: 11/1, 11/2, 11/3, 22/1,
 3. c) Krasewice Czerepy: 29/2, 56 ,
 4. d) Kłopoty Stanisławy: 4 ,
 5. e) Ogrodniki: 169 – dział specjalny produkcji rolniczej ;

8) przeznaczenie pod zalesienie działek lub ich części nr geodezyjny we wsiach:

 1. a) Klukowo: 99/2,
 2. b) Boratyniec Ruski: 319/13, 319/15,
 3. c) Rogawka: 78,
 4. d) Szerszenie: 291/10, 291/17;

9) przeznaczenie we wsi Rogawka pod powierzchniową eksploatację surowców mineralnych działek lub ich części nr geodezyjny: 244/1, 244/2, 245/1, 245/2, 247/2, 251, 252, 253/2, 253/3, 254/1, 254/6 .

 

  Do wyżej wymienionej zmiany studium będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, w tym sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

  Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku.

  Wnioski mogą być także składane ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  W przypadku zbierania i przetwarzania przez Wójta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze informuje się, że:

1) jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje zawarte w art.13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

2) osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji zawartych w art.15 w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z zastrzeżenie zawartym niżej;

 1. prawo, o którym mowa a art.15 ust 1 lit. g w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

                                         Wójt Edward Krasowski

 

 

OBWIESZCZENIE (pdf, 109 kb)