ZARZĄDZENIE NR 56/2019
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemiatycze
położonych w obrębie wsi Anusin.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506
z póź. zm.) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt 6 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.) w związku z § 2 ust. 1 Uchwały Rady Gminy
Siemiatycze Nr VI/42/2015 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2912) zarządzam co następuje:


§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością gminy Siemiatycze
przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położone w obrębie wsi Anusin.


§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.


§ 3. Wykaz, o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Siemiatycze oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Siemiatycze.


§ 4. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
ogłoszenia w prasie lokalnej


§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Inwestycji.


§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Wójt
Edward Krasowski

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE 56/2019