25 listopada obradowali radni Gminy Siemiatycze. Sesja odbyła się w świetlicy w Siemiatyczach Stacji.

 

  Wójt Edward Krasowski: - Szanowni państwo, ostatnia sesja była pod koniec października, w ciągu tego miesiąca w większości czasu pracowaliśmy nad konstruowaniem budżetu na 2020 rok. W tym samym czasie na terenie gminy prowadzonych było i jest szereg ważnych prac, które postępują zgodnie z harmonogramem, lecz – jak wspomniałem – sporo czasu poświęciliśmy właśnie na przyszłoroczny budżet, by był on bezpieczny i przyjazny. Szanowni radni, goście, wiele rzeczy – produktów i usług drożeje, w związku z tym w przyszłym roku na wiele rzeczy będziemy musieli przeznaczyć więcej pieniędzy. Dlatego na dzisiejszej sesji rada będzie głosowała nad podniesieniem podatków. Uważam, że propozycje podwyżek są minimalne, nie mniej jednak takie podwyżki musimy przeprowadzić. Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości i środków transportowych – ostatnie podwyżki były w 2015 roku (…). Przed chwilą zakończyliśmy posiedzenie komisji, hucznie debatowaliśmy nad tymi podwyżkami, zdania radnych są podzielone, nie mniej jednak zwracam się do rady o przyjęcie tych propozycji. Potrzeby mamy potężne. Największy wydatek czeka nas w sferze oświaty. Na oświatę w przyszłym roku musimy wydać ponad 8 milionów zł. To bardzo dużo, zwłaszcza że subwencji oświatowej otrzymujemy nie całe 3 miliony 100 tysięcy zł. Utrzymujemy 3 szkoły i przedszkole. W każdej szkole jest oddział przedszkolny, zapewniający opiekę do 10 godzin. Utrzymujemy te szkoły i przedszkola niemalże z premedytacją, za duże pieniądze, by rodzice naszych dzieci mieli możliwość posłania ich do placówek, jak również by mieli możliwość realizowania się i pracy. W trzech szkołach mamy ok. 270 uczniów, mamy też 160 przedszkolaków. Od stycznia dojdzie nam jeszcze 30 żłobkowiczów i 20 przedszkolaków. Cyfry te wyglądają dobrze, lecz analizując demografię na najbliższe lata, to już tak dobrze nie jest (…). A żeby to wszystko utrzymać, potrzeby finansowe są bardzo duże.

  Rada przyjęła proponowane stawki podatków od nieruchomości (jeden radny przeciw, 14 – za), i środków transportowych (2 – przeciw, 1 – wstrzymał się od głosu, 12 – za).

 

sesja listopad 2019

 

Nowe stawki podatków:

- od nieruchomości:

1) od gruntów:

 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

 1. a) mieszkalnych – 0,70 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- od środków transportowych:

- od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

 1. a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 612 zł
 2. b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 864 zł
 3. c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 924 zł

- od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 1. d) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 852 zł
 2. e) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 996 zł

- od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego) – 612 zł

- od   autobusów,        o których   mowa        w art. 8 pkt 7 ustawy   o podatkach       i opłatach    lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy;

 1. f) mniej niż 22 miejsca – 1.104 zł
 2. g) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.380 zł.

 

  Radni zapoznali się ze stanem trwających inwestycji – przebudową budynku do celów utworzenia żłobka i powiększenia przedszkola, remontem świetlicy na potrzeby Klubu „Senior+” w Rogawce, stanem po remoncie szkoły w Szerszeniach, oraz propozycją ewentualnego zakupu specjalistycznej maszyny do czyszczenia poboczy dróg, celem ich prawidłowego wytyczenia.