W związku z wieloma wątpliwościami oraz pytaniami związanymi z niedawnym spotkaniem (zorganizowanym 12 stycznia w SP Czartajew), dotyczącym instalacji paneli fotowoltaicznych - publikujemy podstawowe informacje ściśle powiązane z projektem.

 

 fotowoltaika logo

 

 

Podstawowe informacje dotyczące montażu fotowoltaiki:

- energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,

- nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych na dachach budynków mieszkalnych, których pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej lub montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,

- moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez mieszkańców (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat i jest liczony od rozliczenia ostatecznego wniosku o płatność złożonego przez gminę do Urzędu Marszałkowskiego. Nadprodukcja energii elektrycznej w okresie trwałości może skutkować zwrotem części dotacji dotyczącej zakupu urządzeń które wytwarzają energię ponad limit lub całości dotacji.

- inwestycje muszą być realizowane zgodnie z programami ochrony powietrza, z poszanowaniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz celem dotyczącym zmniejszenia emisji,

- projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione),

- dofinansowanie w formie Grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez mieszkańca (Grantobiorcę) muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy mieszkańcem (Grantobiorcą) i gminą (beneficjentem projektu grantowego).

- grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE wykorzystujących tylko energię słoneczną - instalacji ogniw fotowoltaicznych. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie lub montażu urządzenia wykorzystującego inną energię odnawialną (np. wiatru, termalną, otrzymywaną z biomasy, biogazu),

- mieszkaniec (Grantobiorca) nie może być podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania,

- jeśli działalność zarejestrowana jest pod adresem zamieszkania, lecz faktycznie wykonywana jest w innym miejscu niż budynek objęty wsparciem, to Grantobiorca może ubiegać się o przyznanie grantu (dotyczy np. usług transportowych),

- w przypadku, gdy w części budynku prowadzona jest faktycznie działalność gospodarcza, to nie ma możliwości objęcia takiego budynku mieszkalnego wsparciem (mimo, że dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii wytworzonej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością),

- części projektu dotyczącej udzielonego mieszkańcowi Grantu - podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

- w miejsce osoby która zrezygnowała z podpisania Umowy o powierzenie grantu, będą brane osoby z listy rezerwowej kolejnego uczestnika projektu, którego instalacja OZE oraz zapotrzebowanie na energię, jest podobne do osoby rezygnującej. Pod koniec realizacji projektu oszczędności po rozeznaniu rynku przez mieszkańców będą mogły zostać przeznaczone na instalacje kolejnych zestawów.

 

Płatności za Faktury VAT dla projektantów i wykonawców instalacji należy dokonywać przelewami bankowymi na konta bankowe wskazane w fakturach lub umowach.

- ze względu na duże ryzyko podwójnego dofinansowania nie dopuszcza się rozbudowy lub montażu nowej instalacji w połączeniu z programami krajowymi pn. Czyste powietrze, Mój prąd.