Obszerne sprawozdanie z pracy między sesjami, omówienie bieżących i planowanych spraw inwestycyjnych, przedstawienie raportu o stanie gminy, oraz podjęcie uchwał m.in. w spawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu za 2019 r.,  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemiatycze, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu wyrażenia woli utworzenia jednoosobowej spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.” – to najważniejsze punkty sesji Rady Gminy Siemiatycze, która odbyła się 18 czerwca, w  świetlicy w Siemiatyczach Stacji.

 

sesja czerwiec 2020 03

 

  - Szanowni Państwo, od ostatniej sesji minęły prawie 3 miesiące. W tym okresie, mimo że początek tego trzymiesięcznego okresu zapamiętamy jako wyjątkowy od kątem obostrzeń sanitarno – epidemiologicznych związanych z pandemią koronawirusa, to jednak nasza Gmina funkcjonowała i nadal funkcjonuje intensywnie. Cały czas kontynuujemy nasze inwestycje, mamy przygotowanych kilka przetargów na kolejne działania, pracujemy nad następnymi przetargami i inwestycjami. Co ważne, większość trwających i planowanych działań będziemy mogli przeprowadzić nie wydając w stu procentach własnych środków finansowych, gdyż już pozyskaliśmy, bądź mamy duże szanse na pozyskanie kolejnych dofinansowań… - mówił wójt Edward Krasowski.

  Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach następujących działań: utylizacja azbestu (dotacja – ok. 90 tys. zł), budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Boratyniec Lacki, Anusin kolonia, Kłopoty Bujny”, tzw. „Czysta Dolina” (dotacja – 310 tys. zł), montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców (możliwe dofinansowanie – ok. 1,3 mln zł), odbiór i utylizacja folii i odpadów rolniczych (dotacja - ok. 50 tys. zł).

 

sesja czerwiec 2020 02

 

  Wnioski o dofinansowanie w przygotowaniu:  przebudowa drogi gminnej Anusin – Boratyniec Ruski (długość odcinka – ok. 2 km), przebudowa drogi wraz z budową chodników w Skiwach Małych i Skiwach Dużych (ponad 2 km), budowa sieci wodno – kanalizacyjnej.

  Przetargi przygotowane: utworzenie klubu „Senior+” w Ogrodnikach (dotacja – ok 150 tys. zł), remont świetlicy w Kłopotach Bańkach, projekt „Ochrona bioróżnorodności w miejscowości Wólka Nadbużna”.

  Inwestycje  trwające: przebudowa budynku byłego gimnazjum z przystosowanie na urząd gminy, modernizacja stacji uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach, przebudowa drogi gminnej od trasy wojewódzkiej nr 690 do Kułyg, tworzenie zakładu komunalnego.

  Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.