W celu zmniejszenia skali wypadków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku organizuje konkursy dla rolników.

  To konkurs fotograficzny dla rolników pod hasłem "Wieś Podlaska - praca, bezpieczeństwo, ludzie" oraz konkurs testowy "Rola rolnika by upadku unikał" w formie korespondencyjnej.

  Zadaniem konkursowym Konkursu Fotograficznego jest wykonanie 5 fotografii zdjęciowych na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:
- upadkom osób,
- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych,
- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.
  Zdjęcia powinny przedstawiać to, w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa, lub w jego bliskim sąsiedztwie, likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej.
  Arkusz zgłoszeniowy, klauzulę informacyjną RODO oraz fotografie zdjęciowe należy przesłać lub dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Suwałkach w terminie do 9 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Adres: ul. Utrata 4c, 16-400 Suwałki.

 Konkurs testowy "Rola rolnika by upadku unikał" polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. Arkusz, wraz z klauzulą informacyjną RODO, należy wysłać bądź dostarczyć do Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suwałkach, ul. Utrata 4C, 16-400 Suwałki, do 1 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  W obu konkursach mogą brać udział osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS, a także prowadzące produkcyjną działalność rolniczą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

 

Regulamin konkursu fotograficznego z kartą zgłoszenia

Regulamin konkursu tematycznego